Provozní řád

Provozní řád MKS "Modrá hvězda" Kdyně

Návštěvní a provozní řád Městského kulturního střediska „MODRÁ HVĚZDA“ KDYNĚ

I. Obecná ustanovení
Městské kulturní středisko „Modrá hvězda“, příspěvková organizace, IČ: 00574368 (dále též „MKS Kdyně“) je veřejnou kulturní institucí města Kdyně, provozující Kulturní středisko, infocentrum, muzeum, sokolovnu a kino ve Kdyni. Sídlo organizace je: Náměstí 136, 345 06 Kdyně
Tento návštěvní a provozní řád určuje základní závazná pravidla chování všech osob vstupujících do budov spravovaných kulturním střediskem a používajících zařízení kulturního střediskla. Účelem návštěvního a provozního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví osob, majetku a rovněž zabezpečení optimálních podmínek pro kulturní a společenskou atmosféru průběhu všech akcí, které se zde uskutečňují. Každá osoba svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou kulturním střediskem vyjadřuje svůj souhlas být vázána podmínkami a obsahem tohoto návštěvního a provozního řádu.
Tento návštěvní a provozní řád je závazný také pro všechny osoby, které budou využívat zařízení kulturního střediska a jím spravovaných ostatních středisek pro vlastní akce na základě smlouvy o nájmu pro konkrétní účel, jakožto i pro jejich hosty.

 

Návštěvní a provozní řád

MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA „MODRÁ HVĚZDA“ KDYNĚ

I. Obecná část

Městské kulturní středisko „Modrá hvězda“ Kdyně, příspěvková organizace, IČ: 00574368 (dále též „MKS Kdyně“) je veřejnou kulturní institucí města Kdyně, provozující kulturní středisko, infocentrum, muzeum, sokolovnu a kino ve Kdyni, se sídlem Náměstí 136, 345 06 Kdyně.

Tento návštěvní a provozní řád určuje základní závazná pravidla chování všech osob vstupujících do budov spravovaných kulturním střediskem a používajících zařízení kulturního střediska. Účelem návštěvního a provozního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví osob, majetku a rovněž zabezpečení optimálních podmínek pro kulturní a společenskou atmosféru průběhu všech akcí, které se zde uskutečňují. Každá osoba svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou kulturním střediskem vyjadřuje svůj souhlas být vázána podmínkami a obsahem tohoto návštěvního a provozního řádu.

Tento návštěvní a provozní řád je závazný také pro všechny osoby, které budou využívat zařízení kulturního střediska a jím spravovaných ostatních středisek pro vlastní akce na základě smlouvy
o nájmu pro konkrétní účel, jakožto i pro jejich hosty.

Veřejnost může do prostor budov spravovaných kulturním střediskem vstupovat v době
a v rozsahu dle programu kulturních a společenských akcí, objednaných krátkodobých pronájmů, klubových činností apod., a to pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním
a provozním řádem. 

Přehled kulturních a společenských akcí, poskytovaných služeb a provozní doby je uveden na webových stránkách Městského kulturního střediska „Modrá hvězda“ Kdyně - www.mkskdyne.cz, na facebooku a tiskových materiálech vydaných kulturním střediskem.

K dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto provozního řádu je kromě vedení MKS „Modrá hvězda“ oprávněn též určený pracovník MKS Kdyně, pořadatel společenské nebo kulturní akce, bezpečnostní služba a požárně bezpečnostní hlídka, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR nebo osoba pověřená k dohledu. Pracovníci dozorem pověření jsou označení vizitkou/jmenovkou.

 

 

II. Vstupenky na akce pořádané MKS Kdyně

Vstupenky na akce pořádané MKS Kdyně se prodávají v kanceláři Turistického informačního centra Kdyně na adrese Nádražní 314, Kdyně. On-line rezervaci vstupenky lze zakoupit na webu kulturního střediska: www.mkskdyne.cz

Informace o vstupném jsou umístěny na prodejních místech, na webových stránkách www.mkskdyne.cz a na propagačních tiskovinách MKS „Modrá hvězda“ Kdyně.

Cena vstupenky se hradí na místě v hotovosti v CZK, platby kartou nejsou možné. Prodej na fakturu je možný na základě písemné objednávky, možný je také nákup z FKSP. Zakoupenou vstupenku je návštěvník povinen zkontrolovat ihned na prodejním místě, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Zakoupené vstupenky se zpět nepřijímají ani nevyměňují.

Vstupné je možné vrátit jen při zrušení představení. MKS Kdyně neručí za vrácení vstupného z akcí jiných pořadatelů – nájemců.  

On-line rezervace nejsou možné, pouze přímý nákup online. 

 

 

III. Vstupní kontrola

Každý návštěvník je při vstupu na kulturní či společenskou akci povinen u vstupu předložit oprávněné osobě ke kontrole svou vstupenku. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění ke vstupu na akce kulturního střediska nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního a provozního řádu, nebude na akce pořádané MKS Kdyně vstup umožněn. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.

Pořadatelé, bezpečnostní služba nebo oprávněná osoba je oprávněna prohlédnout osoby, které
z důvodu podezření z konzumace alkoholu nebo jiných návykových nebo psychotropních látek, nebo
z důvodu podezření z vnášení zbraní či jiných nebezpečných předmětů, věcí či látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.

 

IV. Základní pravidla pro vstup a pobyt osob v objektech kulturního zařízení MKS Kdyně

Každý návštěvník je povinen chovat se v budovách spravovaných MKS tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetek, stejně tak jako zařízení MKS „Modrá hvězda“ Kdyně. Návštěvníci jsou povinni při svém pobytu v budovách kulturního zařízení respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, tak aby svým chováním neomezovali, či neobtěžovali jiné osoby nad míru vyplývající z průběhu akce, která se právě koná.

Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny oprávněných pracovníků MKS Kdyně, pořadatelů, požární hlídky nebo bezpečnostní služby, jakož i policie, hasičů, záchranné služby a moderátora. Návštěvníci jsou povinni dodržovat platné předpisy o požární ochraně – požární poplachové směrnice a požární řády.

Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost návštěvníků učitelský dozor, který byl určen vedením školy.

 

V. Povinnosti pořadatelů kulturních, společenských a jiných akcí

Pořadatelé jednotlivých akcí v kulturním domě, sokolovně, kině, muzeu a infocentru, odlišní od MKS Kdyně, jsou povinni zejména:

 • seznámit se s návštěvním a provozním řádem a dodržovat jej,
 • respektovat smlouvu o nájmu prostor v kulturních zařízeních MKS Kdyně,
 • střežit a ochraňovat majetek MKS Kdyně,
 • udržovat pořádek a kázeň v užívaných prostorách,
 • seznámit se a dodržovat požární poplachové směrnice a požární řády,
 • správně zacházet a správně používat zařízení, jímž jsou prostory kulturních zařízení vybaveny,
 • ihned kulturnímu středisku prokazatelně oznámit vzniklé závady a poškození na majetku MKS Kdyně nebo majetku nebo zdraví osob v kulturních zařízeních MKS Kdyně.

Pořadatelé jsou odpovědni za škody způsobené během užívání prostor (škody na majetku nebo škody na zdraví apod.).

 

VI. Provoz šatny

Zakoupením vstupenky návštěvník akce přijímá souhlas s uložením svršků do šatny. Návštěvníci jsou povinni odkládat zavazadla a kabáty do šatny, pokud tomu nebrání závažné důvody. V kapsách, rukávech a taškách neponechávejte cennosti (MKS Kdyně za tyto předměty přebírá odpovědnost jen za podmínek stanovených občanskoprávními předpisy). Boty se přijímají do úschovy pouze
v samostatné tašce nebo obalu.

Za odložené svršky obdrží návštěvník potvrzení o uložení, tj. šatnové číslo. Na jedno šatnové číslo je možno umístit max. 1 ks svršku.

Při ztrátě šatnového čísla je návštěvník povinen vyčkat až do vydání všech svršků. Organizace v tomto případě není odpovědná za záměnu při vydávání svršků.

 

VII. Neveřejné prostory

Neveřejné prostory bez přístupu návštěvníků jsou prostory ve všech střediscích spravovaných MKS Kdyně určené k zajištění provozu a podpory organizace konání akcí v MKS „Modrá hvězda“ Kdyně. Přístup do těchto prostor je umožněn pouze pracovníkům MKS, pořadatelům, vystupujícím a jejich doprovodu, zaměstnancům nájemce, osobám provádějícím zásobování a dodávání služeb pro pořadatele akce, a to vždy na základě platné akreditace. Jedná se zejména o šatny účinkujících, jeviště, kanceláře, zázemí gastronomických provozů, technologické prostory atp., které jsou označeny zákazem vstupu.

 

VIII. Prodej a reklama

Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání, distribuce reklamních prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř budov spravovaných MKS je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem vedení MKS „Modrá hvězda“ Kdyně.

 

IX. Zákazy

Návštěvníkům prostor, kde se konají kulturní a jiné společenské akce je zakázáno vnášet do prostoru předměty, kterými by mohla být ohrožena bezpečnost osob a majetku, a to zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:

 1. rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,
 2. zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,
 3. spreje, leptavé, hořlavé a barvicí látky či jiné nádoby s látkami ovlivňujícími zdraví,
 4. láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
 5. neskladné předměty jako žebřík, stoličky, židle, krabice či kufr,
 6. ohňostroje/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení,
 7. tyče pro vlajky či transparenty,
 8. mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,
 9. alkoholické nápoje a drogy jakéhokoliv druhu, vlastní občerstvení,
 10. zvířata vyjma vodicích a asistenčních,
 11. laser ukazovátka,
 12. kufry, velké tašky, batohy
 13. fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro profesionální zaznamenávání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu vedení MKS Kdyně.

 

Dále je návštěvníkům zakázáno:

 1. kouřit (vč. elektronických cigaret) ve všech budovách, kde dochází ke konání akcí, kromě venkovních prostor před vstupy do budov,
 2. vyslovovat, rozšiřovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,
 3. lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany a sloupy jakéhokoli druhu,
 4. vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny,
 5. házet předměty či tekutiny jakéhokoliv druhu na sál, do prostor pro návštěvníky nebo pro účinkující,
 6. zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlici,
 7. ničit zařízení a vybavení všech středisek spravovaných MKS Kdyně,
 8. bez povolení prodávat zboží,
 9. popisovat nebo polepovat vybavení/zdi nebo vbíjet hřebíky ap. do vybavení/zdí,  
 10. konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety, znečišťovat prostory jinou cestou, zejména odhazováním věcí,
 11. jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové, či obrazové záznamy jak v prostorách středisek, tak v průběhu akcí,
 12. překrývat reklamní panely umístěné v prostorách spravovaných MKS Kdyně.

 

X. Odpovědnost za škody

Vstup do budov spravovaných kulturním střediskem uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. MKS Kdyně odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či porušením právních povinností. MKS Kdyně nezodpovídá za případnou škodu na věcech návštěvníky vnesených nebo odložených s výjimkou věcí odložených na místech k tomu určených.

Úrazy a škody jsou návštěvníci povinni neprodleně hlásit označeným pracovníkům MKS Kdyně, pořadatelům akce, požární hlídce nebo policii. 

Za škodu způsobenou osobami, nad nimiž je povinna vykonávat dohled jiná osoba, odpovídá tato dohlížející osoba. U zjištěné škody, kdy nebude možnost zjistit pachatele poškození, bude tato škoda nárokována na pronajímateli/pořadateli akce.

 

XI. Jednání proti předpisům

Osoby, které poruší ustanovení návštěvního a provozního řádu a dále osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek či osoby mimořádně znečištěné, mohou být bez nároku na vrácení vstupného vyvedeny z budov spravovaných MKS Kdyně.

Závažné porušení tohoto návštěvního a provozního řádu může vést k předčasnému ukončení akce. Pořadatel této akce nemá z toho důvodu nárok na snížení nájemného za akci a ani na slevy souvisejících služeb.

Vedení MKS Kdyně nebo pověřený pracovník MKS Kdyně je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení 

- náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena,

- vydání věci, kterou byla škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán.

Vznikne-li podezření z trestného či přestupkového jednání, může být učiněno oznámení orgánům činným v trestním řízení nebo příslušným přestupkovým orgánům.

Vedení kulturního střediska je rovněž oprávněno každému, kdo hrubě poruší zásady tohoto návštěvního a provozního řádu nebo výše uvedené zákazy či omezení, zakázat vstup do středisek, kde se kulturní a společenské akce konají.

 

XII. Povinnosti nájemců

Nájemci prostor spravovaných kulturním střediskem jsou povinni řídit se smlouvou o pronájmu prostor.

 

XIII. Evakuace návštěvníků středisek

Evakuace objektů spravovaných kulturním střediskem je stanovena "Požární poplachovou směrnici
a evakuační plánem", který je součástí krizových plánů. Evakuaci objektu řídí vedení MKS Kdyně, nebo příslušníci Hasičského záchranného sboru nebo policie, kteří postupují v souladu s těmito plány.
V případě evakuace návštěvníků jsou otevřeny všechny nouzové východy.

 

XIV. Stížnosti a připomínky

 

Se stížnostmi a připomínkami je možné se obracet na službu konajícího pracovníka MKS Kdyně nebo na vedení MKS Kdyně. Kontaktní údaje jsou uvedeny na informačních cedulích nebo na webových stránkách www.mkskdyne.cz.

 

 

XV. Účinnost

Tento provozní řád je aktualizován a účinný od 18. ledna 2021

 

Bc. Jana Podskalská
ředitelka MKS „Modrá hvězda“ Kdyně