GDPR

Informace o zpracování osobních údajů:

PO Městské kulturní středisko Modrá hvězda, dále jen „organizace“, jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (smlouvy s umělci, firmami). Na organizaci je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím e-mailu hvezda@dokdyne.cz, písemně na adresu MKS Modrá hvězda, náměstí 136, 345 06 Kdyně, telefonicky + 420 608 279 635. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na organizaci obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na organizaci obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Datum, podpis ředitele/ředitelky
25.5.2018 ve Kdyni
Bc. Jana Podskalská

 

                

 

 

MKS „Modrá hvězda“ Kdyně

Náměstí 136, 345 06 Kdyně

IČO 00574368

hvezda@mkskdyne.cz, +420 608 279 635

 

 

Směrnice o ochraně osobních údajů (GDPR)

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679/EU o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů)

 

Správce osobních údajů:

Městské kulturní středisko „Modrá hvězda“ Kdyně, příspěvková organizace

 

 

1. Základní informace

Výše uvedené nařízení nahrazuje současnou právní úpravu ochrany osobních údajů. Představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, který hájí práva občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Jedná se hlavně o povinnosti subjektu, který pracuje s osobními údaji, tzn. je správcem osobních údajů. Nařízením se řídí i zpracovatel osobních údajů.

 

Přehled základních pojmů:

GDPR: obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Osobní údaje: veškeré informace vztahující se k identifikované, nebo identifikovatelné osobě

Subjekt údajů: každá osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány

Správce: fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování, provádí
a odpovídá za zpracování

Zpracování: jakákoliv operace prováděná s osobními údaji

Zpracovatel: subjekt, který pro správce osobní údaje zpracovává

Evidence: jakýkoliv strukturovaný soubor osobních údajů přístupných podle zvláštních kritérií

Anonymizace: osobní údaje jsou trvale zcela odděleny od identifikovatelné osoby, nebo jsou vedeny anonymně

Pseudonymizace: zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny ke konkrétnímu subjektu

Souhlas: svobodný, informovaný, konkrétní a jednoznačný projev svobodné vůle, kterým subjekt dává potvrzení či svolení ke zpracování svých osobních údajů

Pověřenec: takzvaný revizor ochrany osobních údajů, jehož úkolem je dbát na dodržování GDPR a kontaktní osoba pro subjekty a dozorový úřad

Dozorový úřad: nezávislý orgán veřejné moci, který kontroluje uplatňování GDPR, v ČR je to Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), www.uoou.cz

2. Jmenování pověřených osob

Ředitelka MKS Kdyně jmenuje do funkce správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje jsou zveřejněny na webu www.mkskdyne.cz.

 

3. Obecná ustanovení

Zpracování údajů je buď nařízené zákonem, nebo prováděno z vůle správce po dohodě, či se souhlasem dotčených osob. Zpracování údajů je legitimní a není v rozporu s právními předpisy či morálkou. Každé zpracování je založeno na nějakém důvodu:

- smluvní plnění,

- výkon právních povinností,

- plnění zákonného oprávnění,

- zpracování na základě souhlasu dotčené osoby.

 

3.1 Povinnosti ředitele

a) Ředitel provádí 1x za rok ve spolupráci se správcem osobních údajů interní audit správnosti uložení osobních údajů a jejich ochrany před jejich zneužitím.

b) Ředitel je vázán mlčenlivostí o těchto údajích.

c) Ředitel průkazně seznámí osoby zmocněné k nakládání s osobními údaji s povinností mlčenlivosti o těchto údajích.

 

3.2 Povinnosti správce osobních údajů

Správce jasně vymezuje – stanovuje sledovaný záměr – účel zpracování údajů.

Rozsah zpracování a způsob a forma zpracování, doba uchovávání údajů je přiměřená účelu zpracování.

V případě, že detaily zpracování stanoví veřejnoprávní předpis, nelze se od nich odchýlit. Každé zpracování má zákonný podklad, takové zpracování není možné nahradit souhlasem se zpracováním údajů.

Správce má osobní údaje patřičně zabezpečené, chrání osobní údaje fyzickými, organizačními
a technickými opatřeními, a to v míře odpovídající rizikovosti zpracování.

Zpracování vůči fyzickým osobám je prováděno férově, korektně a transparentně, informace
o zpracování poskytované subjektu údajů jsou zřetelné, jednoznačné a srozumitelné, v rozsahu odpovídající konkrétní situaci. Nepotřebné údaje jsou likvidovány skartací nebo výmazem.

U údajů, u kterých stanovuje dobu uchování zákon, se řídí správce příslušným zákonem.

Zpracování nezasahuje nadměrně do soukromí, jsou požadovány pouze zákonné informace.
Ze strany správce není nutné shromažďovat nadměrná data.

Správce nepředává osobní údaje mimo Evropskou unii.

a) Správce osobních údajů provádí pravidelnou kontrolu ukládání osobních údajů na určená datová úložiště.

b) Správce vede záznamy o všech zpracováních, za která nese zodpovědnost.

c) Správce je povinný zavést vhodná technická a organizační opatření, aby zpracování údajů splňovalo požadavky GDPR a zaručovalo ochranu práv subjektů údajů (přístupová hesla, antivirová ochrana, bezpečnostní směrnice, uzamykatelnost prostor, monitoring městskou policií).

d) Správce je povinen nejpozději do 72 hodin od doby, kdy se dozvěděl o narušení bezpečnosti, oznámit narušení pověřenci pro ochranu osobních údajů a řediteli.

e) Stejnou informaci poskytne neprodleně i dotčenému subjektu. Výjimkou jsou případy, kdy správce zajistí, že riziko zneužití údajů se již nebude opakovat.

f) Před zahájením nového zpracování posoudí správce vliv na ochranu osobních údajů a v případě potřeby si vyžádá konzultaci u pověřence pro ochranu osobních údajů, případně u dozorového orgánu.

g) Správce osobních údajů je vázán mlčenlivostí o těchto údajích.

h) Správce nezpracovává zvláštní kategorie údajů.

 

Souhlas k zpracování dat:

- musí být jednoznačný, konkrétní, informovaný a svobodný

- subjekt údajů ho uděluje formou prohlášení, nebo zjevným potvrzením svého svolení
ke zpracování, např. účastí na akci pořádané MKS

- subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, poté dojde k výmazu osobních údajů, které již nejsou předmětem zpracování a správce je nepotřebuje k jinému zpracování založeném na jiném právním titulu

- souhlas musí být svobodný, nesmí být ničím podmíněn

- souhlas není retrospektivní, není možné odvolat souhlas se zpracováním, které již bylo uskutečněno

- souhlas je možné obnovit

- u dětí do 16-ti let se vyžaduje rodičovský souhlas, děti nad 16 let mohou udělit souhlas samy

 

3.3 Povinnosti pověřence pro ochranu osobních údajů

a) Pověřenec ve spolupráci se správcem osobních údajů zajistí od subjektu údajů souhlasy se zpracováním svých údajů pro konkrétní účely a je kontaktní osobou pro subjekty údajů.

b) Pověřenec pro ochranu osobních údajů ve spolupráci se správcem osobních údajů zajistí vymazání osobních údajů při odvolání souhlasu.

c) Pověřenec zajistí ve spolupráci se správcem vymazání údajů v případě vznesených námitek
s obsahem údajů, pokud nepřevažují důvody pro zpracování, které stanoví zákon.

d) Výjimkou pro poskytnutí osobních údajů bez souhlasu je splnění úkolu prováděného
ve veřejném zájmu či při splnění právní povinnosti.

e) Pověřenec ve spolupráci se správcem zajistí vymazání údajů i v případě, pokud již nejsou potřebné pro účely zpracování.

f) Pověřenec je povinen spolupracovat s dozorovým orgánem (ÚOOÚ).

g) Pouze na základě písemné žádosti může pověřenec, nebo jím pověřená osoba zmocněná
k nakládání s osobními údaji předávat údaje dalšímu zpracovateli.

h) Pověřenec je vázán mlčenlivostí o těchto údajích.

i) Pověřenec má za úkol radit a poskytovat informace správci a zpracovatelům, včetně zaměstnanců, kteří zpracovávají osobní údaje.

j) Pověřenec má být nápomocný v případě tvorby dokumentu o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.

3.4 Povinnosti zaměstnanců

a) při plnění pracovních úkolů je nutné používat firemní e-mail,

b) nepovoluje se používat k uchovávání údajů přenosná zařízení,

c) zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí podpisem dohody, která platí i po ukončení pracovního poměru,

d) PC a notebooky jsou zabezpečeny heslem a nemají k nim přístup ostatní lidé,

e) platí zákaz používání pornostránek a herních webů,

f) notebook určený k prodeji vstupenek slouží pouze k tomuto účelu, neukládají do něj žádná data,

g) zaměstnanci jsou povinni dodržovat systém prázdného stolu, veškeré dokumenty obsahující osobní údaje jsou uloženy v uzamčené skříni či trezoru a nemají k nim přístup ostatní lidé,

h) úklid kanceláří je možný pouze za dozoru osoby, která je oprávněná nakládat s osobními údaji,

i) fotografie a videodokumentaci, ke kterým je udělen souhlas, smí zaměstnanci zveřejňovat pouze na webu a facebooku MKS,

j) na akcích vzdělávacího, kulturního a sportovního programu bude vždy zveřejněna informace, že se pořizuje dokumentace z této akce – u plakátu, při zahájení akce proběhne upozornění
od zaměstnance MKS, či moderátora, že je pořizován foto, či video záznam,

k) zaměstnanec, který bude pořizovat záznam, bude vždy viditelně označen páskou, či firemním oblečením,

l) dokumentace, která nebude použita pro účely MKS, bude zlikvidována,

m) zaměstnanec neposkytuje osobní údaje třetím osobám.

 

4. Databáze osob zmocněných k nakládání s osobními údaji

Ředitelka MKS Kdyně: Bc. Jana Podskalská

Správce osobních údajů: Zdeňka Hájková

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Vlastimil Hálek

 

5. Přílohy

a) Souhlas se zveřejněním jména, fotografie, případně videa na internetu a na materiálech
v souvislosti s projekty MKS Kdyně

b) Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Platnost směrnice: od 25. 5. 2018

 

 

Ve Kdyni dne: 25. 5. 2018

 

Bc. Jana Podskalská, ředitelka

Originál je k nahlédnutí na ekonomickém úseku MKS Kdyně, p.o., Náměstí 136, 345 06 Kdyně

Městské kulturní středisko „Modrá hvězda“ Kdyně, příspěvková organizace

 

Zapsáno v obchodním rejstříku pod spisovou značkou ……vedená u Krajského soudu v Plzni

Náměstí 136, 345 06 Kdyně, hvezda@mkskdyne.cz, + 420 608 279 635

 

 

Příloha č. 1

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů – fotografie

Souhlas se zpracováním osobních údajů formou pořízení fotografické, audio nebo video dokumentace (dále jen „Souhlas“) udělený ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 

Já, níže podepsaný

Jméno a příjmení:

Rok narození:

Trvalé bydliště:

souhlasím s pořízením fotografické, audio nebo video dokumentace a zpracováním osobních údajů na ní uvedených.

 

Souhlas je poskytnut za účelem použití foto, nebo videodokumentace níže uvedené akce, pro propagační účely MKS Kdyně, p. o.:

 

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Městským kulturním střediskem po dobu:

 

Souhlasím se zpřístupněním svých osobních údajů Městským kulturním střediskem:

 

Městské kulturní středisko je oprávněno použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem a po výše uvedenou dobu, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.

Městské kulturní středisko je dále oprávněno poskytnout mé osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím s Městským kulturním střediskem Modrá hvězda na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se MKS Kdyně zavazují uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů.

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a:

• o svém právu tento souhlas odvolat, a to i bez udání důvodu,

• o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,

• o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.

 

Byl/a jsem také poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu: MKS Modrá hvězda Kdyně p.o., Náměstí 136, 345 06 Kdyně.

 

Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán.

 

 

 

 

V .................................. dne ..........................................

 

 

 

 

 

Podpis:....................................................

Městské kulturní středisko „Modrá hvězda“ Kdyně, příspěvková organizace

 

Zapsáno v obchodním rejstříku pod spisovou značkou ……vedená u Krajského soudu v Plzni

Náměstí 136, 345 06 Kdyně, hvezda@mkskdyne.cz, + 420 608 279 635

 

 

Příloha č. 2

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

(dále jen „Souhlas“) udělený ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 

Já, níže podepsaný

Jméno a příjmení:

Rok narození:

Trvalé bydliště:

souhlasím se zpracováním osobních údajů.

 

Souhlas je poskytnut za účelem použití foto, nebo videodokumentace níže uvedené akce, pro propagační účely MKS Kdyně, p. o.:

 

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Městským kulturním střediskem Kdyně po dobu:

 

Souhlasím se zpřístupněním svých osobních údajů Městským kulturním střediskem Kdyně:

 

Městské kulturní středisko je oprávněno použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem a po výše uvedenou dobu, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.

Městské kulturní středisko je dále oprávněno poskytnout mé osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím s Městským kulturním střediskem na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Městské kulturní středisko zavazují uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů.

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a.

• o svém právu tento souhlas odvolat, a to i bez udání důvodu,

• o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,

• o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.

 

Byl/a jsem také poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu: MKS Modrá hvězda Kdyně, p.o., Náměstí 136, 345 06 Kdyně.

 

Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán.

 

 

 

 

V ............................... dne .......................................

 

 

 

 

 

Podpis ...........................................................

Pro lepší přizpůsobení obsahu pro Vás, bezpečnosti, měření statistik návštěvnosti a lepší zpětné vazbě tento web používá cookies. Klikáním a navigováním po stránce souhlasíte s tím, že sbíráme o Vás anonymní informace přes cookies. Více informací o používání cookies na naší stránce najdete zde.